GEBED OM VERGEVING

God,
de hele wereld houd Jij in je handen.
Jij bent het die onze ziel geneest,
ons lichaam, onze geest.
Jij immers hebt
bij monde van Jezus Messias,
jouw eniggeboren Zoon en onze Heer,
onze God, onze Verlosser,
gezegd wat hijzelf
tegen onze vader Petrus zei:
Jij bent Petrus, de Rots,
en op deze rots wil ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van de onderwereld
zullen haar niet overweldigen
om haar te vernietigen.
En jou wil ik de sleutels overhandigen
die toegang geven
tot het Rijk der hemelen:
wat jij bindt op aarde
zal in de hemelen gebonden zijn,
en wat je vrij maakt op aarde,
zal in de hemelen vrij gemaakt zijn.

Ook wij, jouw dienaren en dienaressen,
moeten vrij gemaakt worden
bij monde van de heilige Geest
alsook bij monde van mij,
jouw knecht, behept met zonde
en ongerechtigheid.

Barmhartige God,
Jij hebt de zonden van de wereld weggenomen,
neem dan welwillend het berouw
aan van deze jouw dienaars en dienaressen;
laat het licht van eeuwig leven over hen stralen:
vergeef hun alle zonden.
Jij immers bent barmhartig en mild,
van toorn sta Jij ver af,
Jij bent vol rijke ontferming.
Als we Je gekwetst hebben, Heer,
hetzij door wat we zeiden,
door wat we deden, of door wat we dachten,
scheld het kwijt,
vergeef en vergeet het.
Want Jij bent vol van goedheid,
Jij houdt van mensen.

Barmhartige God,
verleen ons toch vrijspraak
en spreek heel jouw volk vrij!
Spreek ook mij vrij,
jouw dienaar, die niet zonder zonden is.

Het boetegebed van St. Basilius
uit de Ethiopische kerk