UW MYSTERIE GAAT ONS VERSTAND TE BOVEN

Eeuwige God,
wij danken U voor de glorie
van uw schepping,
het mysterie dat ons verstand te boven gaat.
Wij danken U voor de aarde en het water,
de zon en de wind,
de dieren en de mensen,
de culturen en de naties.
Breng ons ertoe te belijden
hoezeer wij het leven hebben geschonden,
uw gave aan ons.
Sterk ons als wij proberen waar te maken
dat de aarde en haar volheid van U is.

Rechtvaardige God,
gij doet ons gestand de belofte
van gerechtigheid.
Leer ons onrecht
te onderkennen en weerstaan.
Stel ons in staat om solidair te zijn
met allen die verdrukt worden.
Leer ons de gemeenschap kennen
met het lijden van uw Zoon,
zodat wij deel kunnen hebben
aan de glorie van zijn verrijzenis.
Help ons Hem te volgen
die onrechtvaardig ter dood werd gebracht,
maar die gij hebt opgewekt als onze levende God.

Eeuwige God,
gij hebt vrede op aarde beloofd.
Wij danken U voor de vele tekenen
van vrede en verzoening;
maar wij gedenken evenzeer de plaatsen
waar conflicten zijn en oorlogen woeden.
Zend ons de kracht van Uw Geest
en geef ons de vrede
die de wereld niet kan geven.
Verhaast de tijd
dat de aarde vervuld zal zijn
van de kennis van uw waarheid
zoals de wateren de zee bedekken.